تاریخ تولد و مرگ یک انسان، همه زندگی او را تشکیل نمیدهد، آنچه زندگی یک فرد را از روز تولد تا لحظه مرگ میسازد, روحیه ، صفا، انسانیت و اخلاقیات اوست


با عشق به سرزمین اهورائی‌امان ایران، «‌انجمن ورزشکاران آزادی خواه ایران » فعالیت خود را برای رهایی میهن از اسارت دستاربندان اسلامی آغاز میکند. طی سالیان متمادی، همگان برای نجات ایران از اسارت ملایان، از اتحاد و همبستگی سخن میگویند، یعنی همان عواملی که این روزها بین هموطنان، بویژه سران اپوزیسیون خارج از کشور، حکم کیمیا را دارد و هیچگاه از مرحله حرف قدمی پیش نرفته و همه ادعاها نیز شعارگونه و توخالی است.پایه های اصلی یک اجتماع متمدن روی شانه‌های افراد آن جامعه استوار است و اگر افراد یکه تشکیل دهنده اجتماع هستند مسئولانه و هوشیارانه راه خود را از بیراهه تشخیص دهند، آنوقت میتوان به آینده ای روشن امیدوار بود و آن ملت مسلمأ به آنچه استحقاق و شایستگی آنرا دارد، خواهد رسید.در این دوران حساس و سرنوشت ساز، ورزشکاران و قهرمانان ملی ایران که در خارج ازکشور زندگی میکنند تصمیم گرفته‌اند برای همراهی، همکاری و کمکهای مادی و معنوی به‌ ورزشکاران ایران بویژه آنهاییکه در کشورهای خارج زندگی رقت‌باری را میگذراند، انجمن ورزشکاران آزادی خواه ایران را ایجاد تا با کمک و یاری هموطنان ورزشدوست بتوانند آرامش و امید را برای قهرمانان و خانواده‌ی آنان فراهم کنند

«قهرمان، راهت پُر رهرو باد»

www.aiafiran.net
Powered by Webnode
Create your website for free!